PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA III CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


ProSes podržava akademski razvoj medicinskih sestara s 
ciljem da doprinesu jačanju sestrinske profesije u BiH

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Podrška Projekta jačanja sestrinstva formalnom obrazovanju medicinskih sestara u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren u okviru treće komponente projekta koja je usmjerena na obrazovanje medicinskih sestara na javnim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege u BiH i to kroz:

• Postignut je dogovor u definisanju kompetencija medicinskih sestara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa (NPP) koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti NPP-ovi za nivo bachelora revidirani su na pet (5) visokoškolskih ustanova, od kojih su tri (3) u primjeni, dok su NPP-ovi za nivo mastera revidirani na svih šest (6) javnih fakulteta koji organizuju ove programe zdravstvene njege, od kojih su dva (2) u primjeni. Na nekim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Do sada su opremljeni, kabineti kliničkih vještina na osam (8) javnih visokoškolskih ustanova sa studijama zdravstvene njege, a medicinske sestre koje ih vode su osposobljene za rad u kabinetima.

• Razvijene su strategije za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre koji su ispunjavale propisane kriterijume za dodjelu stipendija za master i doktorske studije. Stipendijama je podržano ukupno četrdeset (40) semestara doktorskih studija, odnosno dvadeset jedan (21) student i dvadeset tri (23) semestra master studija, odnosno dvanaest (12) studenata.

Što se tiče ostalih aktivnosti predviđenih ProSes projektnim dokumentom za njegovu drugu fazu realizacije, one uključuju sljedeće:

•  reviziju kurikuluma za srednjoškolsko obrazovanje zdravstvenih/medicinskih tehničara
•  izradu i publikovanje knjiga stručnih kompetencija zdravstvenih/medicinskih tehničara i diplomiranih medicinskih sestara (da se jasno vide razlike između ova dva profila)
•  izradu kurikuluma za obuku kao i obuku nastavnika u srednjim medicinskim školama za provođenje novog kurikuluma za srednjoškolsko obrazovanje zdravstvenih/medicinskih tehničara
•  izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara se i u BiH podiže na veći akademski nivo, čime medicinske sestre dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako prve generacije sestara magistara i doktora zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre će biti postepeno birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes-a u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre upisane na doktorske studije imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku od strane projekta, te na taj način steknu preduslove da budu birane u akademska zvanja. 


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa doktorskim studijama zdravstvene njege/nauka

Naziv fakulteta
Posjeduje
doktorski studij
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar
Da
Medicinski fakultet, odsjek Zdravstvena njega, Zenica
Ne
Medicinski fakultet, Odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Ne
Fakultet zdravstvenih studija, Bihać
Ne
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Da
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Da
Visoka medicinska škola, Prijedor
Ne
Studijski program Zdravstvena njega Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
Ne


Tabela 2. Cijene doktorskih studija u BiH

Doktorski studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Bosna i Hercegovina
11.000 - 15.000

3 godine (6 semestara)

2.  Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na III ciklusu studija zdravstvene njege/nauka

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (tabela 3), imaju studenti doktorskog studija na I, II ili III godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog ili dva semestra tekuće akademske godine koji završava(ju) do 30. novembra 2020. godine. 

Rok za apliciranje je: 30.09.2020.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 31.10.2020. godine. Stipendije će se dodijeljivati u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar, odnosno semestre, u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih  kandidata koji ispunjavaju uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 

Tabela 3.  Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu sipendija za III ciklus doktorskih studija zdravstvene njege/nauka

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju,
sa podatkom o upisanom semestru
Upisane doktorske studije su na nekom od javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege/nauka u BiH.
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne spunjava)
Potvrda o trajanju semestra tekuće 
akademske godine (Napomena: potrebno je dostaviti potvrde o trajanju
svakog semestra za koji se traži podrška)
Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2020.g.
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne punjava) 
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne punjava) 
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege  (180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne spunjava)
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen II ciklus akademskih studija zdravstvene njege (60/120 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne spunjava)
Potvrde (samo ukoliko već dostavljene
diplome ili dodatak diplomi ne sadrže prosjek ocjena)
Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,0) i više na  I ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne spunjava)

-

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,0) i više na  II ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne spunjava)
- Uspjeh na I ciklusu studija Uspješnosti (max. 15 bodova)
- Uspjeh na II ciklusu studija Uspješnosti (max. 15 bodova)
Uvjerenja ili potvrde o trajanju (dvo-, tro- ili četvorogodišnje), godini upisa i godini završetka studija (samo ukoliko već dostavljena dokumentacija kao što je diploma i sl. ne sadrži spomenute podatke)
Dužina trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)


-

Dužina trajanja studija i vremena studiranja na II ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda
Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege
Dodatni      (max. 5 bodova)
Ovjerena kopija odluke, rješenja ili potvrda o izboru u zvanje
Izbor u akademsko zvanje
Dodatni
(max. 5 bodova)
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac 1B
Potvrda o cijeni semestra
Biografija
Napomene
Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
U slučaju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, kandidat će biti u obavezi da dostavi sljedeće dokumente u roku od 10 radnih dana:

•  Dokaz o izvršenoj uplati školarine (u vidu kopije uplatnice, ili potvrde izdate od strane fakulteta)
•  Dokaz da je semestar odslušan (u vidu kopije indeksa sa potpisima, ili potvrde izdate od strane fakulteta)
•  Fotografiju i osnovne informacije u svrhu popunjavanja sekcije dobitnika na web stranici Fondacije fami i ProSes-a

Dokumente za prijavu je potrebno poslati na adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (uz naznaku na koverti: „Prijava za ProSes stipendiju“).

U cilju povećanja dostupnosti visokom obrazovanju, prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima zdravstvene njege slabijeg ekonomskog i socijalnog statusa koji takođe spadaju u jednu ili više kategorija: 1) studenti s prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama[1]; 2) studenti iz socijalno ugroženih porodica; 3) studenti bez jednog, ili oba roditelja; 4) studenti koji
su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu (ili u hraniteljske porodice); 5) studenti sa invaliditetom; 6) studenti romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina. Ukoliko budu ispunjavali uslove, ovi studenti će biti kontaktirani da dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz navedenog statusa.


[1] Spisak izrazito nerazvijenih opština može biti pronađen na stranicama Vlade Republike Srpske i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac 1B PDF dokument.