PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA II CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Podrška Projekta jačanja sestrinstva formalnom obrazovanju medicinskih sestaara u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara na javnim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege u BiH i to kroz:

• postignut je dogovor u definisanju kompetencija medicinskih sestara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na četiri (4) visokoškolske ustanove, od kojih su dva (2) u primjeni. Na nekim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na osam (8) visokoškolskih ustanova sa studijima zdravstvene njege su opremljeni, a medicinske sestre koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima;

• razvijene su strategije za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre koje su ispunjavale određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije. Ukupno je podržano stipendijama dvadeset jedan (21) semestar doktorskih studija, odnosno jedanaest (11) studenata.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama,
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege sa standardima EU,
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu II i III ciklusu obrazovanja,
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara se i u BiH podiže na veći akademski nivo. Medicinske sestre dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako prve generacije sestara magistara i doktora zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre će biti postepeno birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre upisane na master studije imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku od strane projekta, te na taj način steknu preduslove da budu birane u akademska zvanja da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu master studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja.

Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa master studijama zdravstvene njege

Naziv fakulteta
Posjeduje master studij
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Da
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Da
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Da
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Studij zdravstvene njege Bihać
Ne
Studijski program zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
Ne


Tabela 2. Cijene master studija u BiH

Master studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Republika Srpska
Školarina – 1000 KM
Prijava master  rada – 500 KM
1 godina (2 semestra)
Federacija BiH
Školarina: Sarajevo – 2200 KM,  Mostar – 3200 KM,
Tuzla – 2500 KM,  Zenica – 1500 KM
1 godina (2 semestra): Sarajevo, Tuzla
2 godine (4 semestra): Mostar,  Zenica

2.  Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na II ciklusu studija zdravstvene njege

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (Tabela 3) imaju studenti master studija na I, ili II godini studija na jednom
od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog ili dva semestra tekuće akademske godine koji završava(ju) do 30. novembra 2019. godine. Dodjela stipendija će biti aktuelna do kraja II faze projekta, odnosno do 2021. godine.

Rok za prijavu je: 30.09.2019.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 31.10.2019. godine. Stipendije će se dodijeliti u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar/semestre, u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih  kandidata koji ispune uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje

Tabela 3. Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu stipendija za II ciklus master studija zdravstvene njege

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju, sa
podatkom o upisanom semestru
Upisane master studije na nekom od
BiH javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Potvrda o trajanju semestra tekuće akademske
godine (Napomena: potrebno je dostaviti potvrde
o trajanju svakog semestra za koji se traži podrška)
Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2019.
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija
zdravstvene njege - (180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku
ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili
dodatak diplomi ne sadržava taj podatak)
Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  I ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku
ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili 
dodatak diplomi ne sadržava taj podatak)
Uspjeh na I ciklusu studija
Uspješnosti
(max. 15 bodova)
Ovjerena potvrda o trajanju studija I ciklusa,
godini upisa i godini završetka (samo ukoliko već dostavljena diploma ili
dodatak diplomi ne sadržava te podatke)
Omjer trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti
(max. 10 bodova)
Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu
(samo u slučaju da postoji takav angažman)
Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege
Dodatni
(max. 5 bodova)


Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj
potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac  1A
Potvrda o cijeni semestra
Biografija

U cilju povećanja dostupnosti visokom obrazovanju, prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima zdravstvene njege slabijeg ekonomskog i socijalnog statusa koji takođe spadaju u jednu ili više kategorija: 1) studenti s prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama[1]; 2) studenti iz socijalno ugroženih porodica; 3) studenti bez jednog, ili oba roditelja; 4) studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu (ili u hraniteljske porodice); 5) studenti sa invaliditetom; 6) studenti romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina. Ukoliko budu odabrani, ovi studenti će biti kontaktirani da dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz navedenog statusa.


[1] Spisak izrazito nerazvijenih opština može biti pronađen na stranicama Vlade Republike Srpske i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

NAPOMENA:

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću
adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente drugog ciklusa studija - Obrazac 1A PDF dokument.