Tri entitetske radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara formirane su u prvoj godini druge faze projekta.


Radna grupa za usklađivanje kurikuluma na I ciklusu studija zdravstvene njege sa EU standardima

Visokoškolskim ustanovama u Banjaluci, Prijedoru, Tuzli i Sarajevu, koje su revidirale nastavne planove i programe za prvi ciklus sestrinstva/zdravstvene njege tokom prve faze projekta, pridružuje se i Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru. Radna grupa  koju čine predstavnici studijskog programa zdravstvene njege  Univerziteta Džemal Bijedić, ministarstava zaduženih za oblast obrazovanja i oblast zdravstva Hercegovačko-Neretvanskog kantona, zadužena je da u narednom periodu uskladi nastavni plan i program na studiju I ciklusa Studijskog programa zdravstvene njege sa EU standardima. Taj proces podrazumjeva, između ostalog, definisanje ciljeva predmeta, ishoda učenja i kompetencija, te povećanje ukupnog broja sati nastave do minimalnih 4600, odnosno trajanja praktičnog osposobljavanja do najmanje 2300 sati.


Radna grupa za usklađivanje kurikuluma na II ciklusu studija zdravstvene njege sa EU standardima

Proces usklađivanja studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa EU direktivama se proširuje revidiranjem nastavnih planova i programa na II ciklusu (master) studija. Radne grupe formirane na nivou entiteta čine predstavnici svih javnih visokoškolskih ustanova koje imaju spomenute studije II ciklusa (u Banjaluci, Foči, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici), kao i entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja i zdravstva.


Radna grupa za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih sestara-tehničara

Dosadašnji angažman na unapređenju obrazovanja medicinskih sestara/tehničara u visokoškolskim ustanovama proširen je i radom na unapređenju srednjoškolskog obrazovanja. Radne grupe u oba entiteta imaju zadatak da daju preporuke za potrebna znanja, vještine i kompetencije koji se trebaju steći tokom srednjoškolskog obrazovanja i za modernizaciju nastavnog plana i programa, te izrade akcioni i tranzicioni plan za transformaciju srednjoškolskog obrazovanja medicinskih tehničara.