Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Održane radionice/javne konsultacije u okviru selekcije novih 20 općina u Federaciji BiH

ProSes projekat će u naredne četiri godine
uspostaviti saradnju sa novih 20 općina na području Federacije BiH, koje će u
trećoj fazi projekta biti podržane u uvođenju/unapređenju pružanja usluga
sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže.

Radionica u okviru selekcije novih 13 domova zdravlja iz Republike Srpske

Aktivnosti Projekta jačanja sestrinstva u BiH u
okviru komponente B uključuju širenje unaprijeđenog modela pružanja usluga
sestrinstva u zajednici u novih 13 opština na području Republike Srpske.

Obuka medicinskih sestara-tehničara za rad u zajednici u Bihaću i Trebinju

ProSes kontinurano nastavlja sa dodatnom edukacijom iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Nakon što su prethodno obuhvaćeni Zenica, Vitez, Derventa,
Prnjavor, Tešanj, Gračanica, Doboj i Teslić, u toku je obuka 29 medicinskih sestara-tehničara iz domova zdravlja Bihać i Trebinje.