PROSES GRANTOVI ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA

VODIČ I OBRASCI ZA PRIJAVUCilj

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava (grantova), ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH.

Način prijavljivanja

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati prijavu sa originalnim dokumentima poštom Fondaciji fami na sljedeću adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.  Zahtjev se treba napisati na jednom od tri zvanična jezika u BiH (domaće i regionalne konferencije), odnosno na engleskom (međunarodna konferencija), i treba sadržavati sljedeće:

• informacije o podnosiocu zahtjeva i sve relevantne informacije/dokumente vezane za konferenciju navedene u obrascu 1;
• procjenu ukupnih troškova i iznos za koji se traži finansijska podrška u obrascu 2;
• pismo motivacije;
• biografiju;
• prijavljeni sažetak rada.

Kriteriji podobnosti

Kako bi stekli pravo na bespovratna sredstva ProSes-a za učešće na konferenciji, svaki podnosilac zahtjeva mora ispuniti sljedeće kriterije: 

•  Sva gore navedena dokumentacija mora biti dostavljena u naznačenom roku.
• Podnosilac zahtjeva mora biti medicinska sestra/tehničar iz Bosne i Hercegovine.
• Podnosilac zahtjeva posjeduje visok stepen znanja jezika koji se koristi na konferenciji (potrebno je priložiti rad napisan na jeziku koji se koristi na konferenciji, kao i potvrdu o poznavanju datog stranog jezika).
• Konferencija mora biti primarno, ili dijelimično, vezana za oblast sestrinstva.
• Sažetak rada nije predstavljan ranije na drugim konferencijama.
• Podnosilac zahtjeva nije bio/bila korisnik ProSes granta u prethodnih 12 mjeseci.
• U slučaju ranijeg korištenja ProSes granta, podnosilac zahtjeva je ispunio svoje ugovorne obaveze.

U slučaju da nije moguće podržati sve kandidate u iznosu propisanim vodičem, kandidatima će se dodijeliti manja sredstva od traženih da bi se mogao podržati što je moguće veći broj kandidata.

Proces odabira i informisanja podnosioca zahtjeva

Odabir korisnika granta vrši Komisija za dodjelu grantova za učešće na konferencijama medicinskih sestara-tehničara ProSes-a (u daljnjem tekstu: Komisija za dodjelu grantova).

Odabir i dodjela sredstava se vrše na temelju procjene svih pristiglih prijava za određeni grant, na osnovu kriterija podobnosti.

Podnosioci zahtjeva biće obavješteni o odluci Komisije za dodjelu grantova  putem elektronske pošte kao i javno dostupne liste odobrenih grantova na web stranici ProSes-a u roku od 15 dana po zatvaranju određenog granta. 

Krajni rokovi za prijavu

Podnosioci prijave treba da predaju prijavu u naznačenim rokovima.

Prilikom odabira jednog od niže navedenih rokova za slanje prijave, podnosioci zahtjeva treba da vode računa i o činjenici da će lista odobrenih grantova biti dostupna 15 dana nakon zatvaranja određenog granta. 

Vrijeme održavanja
konferencije
Rok za prijavu
Rad komisije

Odluka komisije
poslije 1. aprila
1. januar -28. februar

1. - 15. mart
15. mart
poslije 1. juna
1. mart - 30. april
1. - 15. maj
15. maj
poslije 1. avgusta
1. maj - 30. juni
1.-15. juli
15. juli
poslije 1. oktobra
1. juli - 31. avgust
1. - 15. septembar
15. septembar
poslije 1. decembra
1. septembar - 31. oktobar
1. - 15. novembar
15. novembar
poslije 1. februara
1. novembar - 31. decembar
1. - 15. januar
15. januar
Jan Feb Mart Apr Maj Juni Juli Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb
itd.
vrijeme održavanja konferencije
rok za prijavu

rad komisije

Informacije o novčanim sredstvima

Iznos granta koji se može tražiti:
• do 80% iznosa opravdanih troškova od ukupnih procjenjenih troškova
ILI maksimalno 1.500 KM (međunarodna konferencija), odnosno 600 KM (domaća i regionalna konferencija)
(manji od dva navedena maksimalna iznosa).

Komisija zadržava pravo da u posebnim slučajevima za učešće u konferenciji dodjeli bespovratna sredstva i u iznosu većem od navedenih.

Vrste opravdanih troškova za koje se može dobiti finansijska pomoć:
• troškovi putovanja i smještaja (ekonomskom klasom)
• kotizacija za učešće na konferenciji (ako postoji, onda iznos za ranu prijavu)
• štampanje postera 

Obaveze korisnika granta

• Prije sklapanja ugovora sa Fondacijom fami, podnosilac zahtjeva kome je odobren grant će obezbijediti predračun sa uključenim porezom na dodatnu vrijednost ili dokaz (npr. informativni letak ili web stranica) o planiranim troškovima kotizacije i smještaja.
• Korisnik granta će obezbijediti  novčano učešće navedeno u Obrascu 2.
• Po povratku sa konferencije, korisnik granta će napisati i dostaviti izvještaj o konferenciji (u formatu i vremenskom okviru koji će biti definisan po odobrenju granta), kao i kompletan rad u elektronskoj formi (poster, prezentaciju) koji ProSes može koristiti u svrhu dijeljenja informacija sa kolegama i koleginicama iz struke (putem web stranice projekta ili drugih sredstava komunikacije).

Prelazne obaveze

• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes zadržava pravo provjere dostavljenih dokumenata i procjenjenih troškova putem kontaktiranja organizatora konferencije (telefonski, email ili dr.).
• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes, zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično zahtjev za odobrenje granta, ili odbije sve zahtjeve u bilo koje vrijeme prije početka konferencije.
• Neispunjavanje obaveza koje je korisnik preuzeo dobijanjem granta (neodlazak na konferenciju) imaće za posljedicu povrat finansijskih sredstava dogovorom ili putem nadležnih sudova.

Za preuzeti: Proses grantovi za učešće na konferencijama, Vodič - PDF dokument.

Za preuzeti: Obrasci za prijavu - PDF dokument.