Projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini – ProSes“ i Udruženje medicinskih sestara i babica Slovenije (Zveza zbornica – Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije) kao sestrinsko regulatorno tijelo,  organizovali su radnu posjetu Republici Sloveniji u periodu od 22. - 26. 06. 2021. godine za predstavnike nadležnih zdravstvenih i obrazovnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i entitetskih agencija za kvalitet, certifikaciju i aktreditaciju u zdravstvu.

Cilj radne posjete je bio da učesnici, kao partneri projekta, dobiju bolji uvid u organizaciju zdravstvenog sistema Slovenije, posebno sa aspekta obrazovnih i profesionalnih kompetencija i organizacije rada medicinskih sestara kao i praćenja sestrinske radne snage radi boljeg strateškog i operativnog planiranja potreba zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini. Realizovana posjeta će projektu i partnerima pomoći u implementaciji projektom planiranih intervencija, kao i istaći značaj ulaganja u medicinske sestre.

Organizovane su posjete sljedećim zdravstvenim i obrazovnim institucijama i organizacijama: Dom zdravlja Ljubljana; Centar za srednje škole Ljubljana; Zbornica Zveza; Fakultet zdravstvene njege Angele Boškin Jesenice; Opšta bolnica Izola; Srednja medicinska škola Izola, kao i Parlamentarnom odboru za zdravstvo Republike Slovenije.

Kroz posjete stekao se uvid u sljedeće:

•  način licenciranja i relicenciranja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara
•  reformu obrazovanja u srednjim medicinskim, odnosno zdravstvenim školama
• raspodjelu poslova i odgovornosti u zdravstvenim ustanovama između zdravstvenih tehničara i diplomiranih medicinskih         sestara
•  dokumentovanje sestrinskih usluga
•  funkcionisanje registra sestrinske radne snage

Pored toga, posjetom bolnici u Izoli učesnicima je predstavljen primjer e-zdravstvene njege u bolnici 'bez papira', a u Domu zdravlja Ljubljana primjer samostalnog rada medicinskih sestara na prevenciji, kao i samostalnih babica u praksi.

Projektu i partnerima je dat na raspolaganje i novorazvijeni dokument o kadrovskim standardima i normativima u zdravstvu Republike Slovenije.


Učesnici u radnoj posjeti su bili:

Republika Srpska:

•  Jasmina Boloban, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske (MPK RS)
•  Mirjana Janković, viši stručni saradnik za sestrinstvo, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (MZSZ RS) i kontakt osoba projekta
•  Zdravko Grubač, stručni saradnik, MZSZ RS
•  Slađana Vranješ, pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra Banja Luka
•  Nataša Egeljić-Mihailović, viši asistent, Medicinski fakultet Banja Luka, Studij zdravstvene njege

 Federacija Bosne i Hercegovine:

•  Vahida Krekić, stručna savjetnica za nauku, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)
•  Amir Demirović, stručni savjetnik za srednje obrazovanje, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) i kontakt osoba       projekta
•  Dragana Galić, savjetnica ministra, Federalno ministarstvo zdravstva (FMZ) i kontakt osoba projekta
•  Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, Zeničko-dobojski kanton i konsultant na projektu
•  Adnan Bilić, direktor AKAZ-a

Fondacija fami:

•  Dejan Sredić, direktor
•  Ines Katić-Vrdoljak, menadžerica projekta ProSes
•  Eldin Fišeković, menadžer komponente projekta za regulisanje sestrinske profesije
•  Ena Bučan, menadžerica komponente projekta za obrazovanje medicinskih sestara-tehničara
•  Senad Mavrić, saradnik u projektu

FOTOGRAFIJE - Parlament Republike Slovenije, Komisija za socijalu, rad i zdravstvo, Ljubljana

FOTOGRAFIJE - Dom zdravlja Ljubljana

FOTOGRAFIJE - Centar za srednje škole i Zbornica Zveza, Ljubljana

FOTOGRAFIJE - Fakultet zdravstvene njege Angele Boškin, Jesenice

FOTOGRAFIJE - Opšta bolnica Izola

FOTOGRAFIJE - Srednja medicinska škola Izola

FOTOGRAFIJE - Završni sastanak BiH grupe